หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
เอกสารแนบ 2 QR Code สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 และงบการเงิน ประจำปี 2562 ในรูปเล่มแบบดิจิทัล
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดมาแสดงในวันประชุม)
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 10 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11 ขั้นตอนการใช้ QR Code
เอกสารแนบ 12 ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
เอกสารแนบ 13 แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา
เอกสารแนบ 14 แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 15 แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 16 แผนที่สถานที่ประชุม

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เอกสารแนบ 2 QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และงบการเงิน ประจำปี 2561 ในรูปเล่มแบบดิจิทัล
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
เอกสารแนบ 11 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 12 ขั้นตอนการใช้ QR Code
เอกสารแนบ 13 แผนที่สถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม
เอกสารแนบ 6 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
เอกสารแนบ 7 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
เอกสารแนบ 10 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 11 แผนที่สถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลของ นายสมบัติ สุนันทพงศ์ศักดิ์ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสารแนบ 11 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559