หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

พ.ศ. 2560

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลของ นายสมบัติ สุนันทพงศ์ศักดิ์ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสารแนบ 11 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่ประชุม

พ.ศ. 2559