บริการของเรา

บริหารหนี้ด้อยคุณภาพ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยรับโอนสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่ออุปโภค บริโภครายย่อยประเภทต่างๆ จากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเข้ามาบริหารจัดการ

บริการเร่งรัดหนี้สิน

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการเร่งรัดหนี้สินกับสถาบันการเงินต่างๆโดยให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน สินเชื่อประเภทบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเพื่อการศึกษา และอื่นๆ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้สินคงค้างของสถาบันการเงินและองค์กรต่างๆ

บริการด้านกฏหมาย

บริษัทเป็นผู้ให้บริการงานว่าความและดำเนินคดี โดยดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลตั้งแต่การฟ้องคดี จนถึงศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยแบ่งเป็นคดีประเภทต่างๆ ได้แก่ คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย รวมถึงกระบวนการในการบังคับคดี