คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นาย ธีรธัช  โปษยานนท์ 1/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นาย วีระพล  หรือตระกูล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 3. นาง เพ็ญนิภา  ทัพพะรังสี 2/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ


1/ และ 2/ เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินโดยมีนางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นาย ธีรธัช  โปษยานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นาย วีระพล   หรือตระกูล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นาง ฐิติภรณ์  ศิลปรัศมี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


โดยมีนางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นาย สักกะพงษ์ บุญมี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นาย ธีรธัช โปษยานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นาย วีระพล หรือตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นาง เพ็ญนิภา หรือตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นาย ธีระชัย สุริยะพงษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง


โดยมีนางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นาย สักกะพงษ์ บุญมี ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย จักรพันธุ์ ปาจารย์ กรรมการบริหาร
3. นาย ชะฤทธิ์ พงศ์อนุตรี กรรมการบริหาร
4. นาย ธีระชัย สุริยะพงษ์ กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร