การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับประกอบธุรกิจเพื่อสังคม

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ จะไม่เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง