ธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยทำการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆที่มี นโยบายขายหนี้ด้อยคุณภาพ สำหรับในส่วนของสถาบันการเงินจะใช้วิธีการประมูลขายหนี้ ซึ่งบริษัทจะทำการศึกษาข้อมูลหนี้ด้อยคุณภาพในพอร์ตหนี้ที่เปิดประมูล เช่น ประเภทหนี้ และระยะเวลาค้างชำระ เป็นต้น เพื่อทำการวิเคราะห์โอกาสในการได้รับชำระหนี้และเสนอราคาประมูลซื้อ โดยจะกำหนดเป็นอัตราส่วนจากมูลหนี้เต็ม หรือขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ขาย หากบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูล ก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของหนี้ เช่น สัญญาเงินกู้ อายุหนี้ และข้อมูลลูกหนี้ เป็นต้น เพื่อสรุปรายการลูกหนี้ทั้งหมดที่จะรับโอน และเริ่มกระบวนการติดตามเร่งรัดหนี้เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากการดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพแล้ว บริษัทเป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ ที่เจ้าหนี้ไม่ประสงค์จะติดตามเอง หรือไม่สามารถติดตามได้ เนื่องจากมีรายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการติดตาม รวมถึงต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการพอสมควร หนี้ที่ให้บริการติดตามอยู่ในปัจจุบันมีหลายประเภท เช่น หนี้กลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร หนี้กลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น โดยผู้ว่าจ้างจะส่งรายชื่อและข้อมูลลูกหนี้ให้บริษัทจะทำการค้นหาข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามตัวลูกหนี้ และทำการเจรจาต่อรองให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่บริษัทได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง โดยใช้วิธีการติดตามเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector) หรือให้พนักงานที่อยู่ในพื้นที่ (FCR) เป็นผู้ติดตาม ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับค่าบริการติดตามหนี้จากผู้ว่าจ้างคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของมูลหนี้ที่สามารถติดตามและตกลงให้ลูกหนี้มาชำระหนี้ได้