เรียน ผู้ถือหุ้น ตามที่ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ที่จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยบริษัทจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างในการตรวจ หนังสือมอบฉันทะ และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจะจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมให้มีระยะห่างที่เหมาะสม สำหรับการประชุมในวันดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้เพิ่มช่องทางการประชุมโดยการประชุม Online ผ่านช่องทาง Google Meet หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม Online กรุณาติดต่อคุณ ปาณิศา เบอร์โทร 089-7441226 คุณ ศรุชา เบอร์โทร 086-4944801 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่ง สำหรับ Username และ Password เพื่อทราบก่อนเวลาประชุมอีกครั้ง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้น ตามที่ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ที่จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยบริษัทจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างในการตรวจ หนังสือมอบฉันทะ และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจะจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมให้มีระยะห่างที่เหมาะสม สำหรับการประชุมในวันดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้เพิ่มช่องทางการประชุมโดยการประชุม Online ผ่านช่องทาง Google Meet หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม Online กรุณาติดต่อคุณ ปาณิศา เบอร์โทร 089-7441226 คุณ ศรุชา เบอร์โทร 086-4944801 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่ง สำหรับ Username และ Password เพื่อทราบก่อนเวลาประชุมอีกครั้ง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)