วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน และบริหารหนี้ “ด้อยคุณภาพด้วยการดำเนินงานแบบมืออาขีพ และมีจริยธรรม”

พันธกิจ

“มุ่งเน้นการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพที่เป็นเลิศ โดยการให้บริการดีเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือและปรับปรุงสถานะ ของหนี้ด้อยคุณภาพให้มีสถานะเป็นปกติ และมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์และดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง พนักงานและสังคม”