ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01 ก.พ. 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
29 ม.ค. 2561 แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (แก้ไข)
26 ม.ค. 2561 แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
04 ธ.ค. 2560 สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเช่าสำนักงานของบริษัทย่อย
04 ธ.ค. 2560 แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
01 ธ.ค. 2560 แจ้งกรรมการลาออก
23 พ.ย. 2560 แจ้งวันหยุดทำการบริษัท ประจำปี 2561
09 พ.ย. 2560 ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอพ้นเหตุเพิกถอน
09 พ.ย. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
09 พ.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
06 ต.ค. 2560 รายงานการลงทุนของบริษัทย่อย (แก้ไข Template)
06 ต.ค. 2560 รายงานการลงทุนของบริษัทย่อย (แก้ไข)
06 ต.ค. 2560 แจ้งลงนามในสัญญาว่าจ้างติดตามทวงถามหนี้กับ บริษัท กฎหมายซัคเซส จำกัด
06 ต.ค. 2560 รายงานการลงทุนของบริษัทย่อย
06 ต.ค. 2560 แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง
22 ก.ย. 2560 ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ
10 ส.ค. 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
10 ส.ค. 2560 แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
10 ส.ค. 2560 ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอพ้นเหตุเพิกถอน
10 ส.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 ส.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
03 ส.ค. 2560 แจ้งลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพกับบริษัท พับบลิค ลอว์ จำกัด
01 ส.ค. 2560 แจ้งกรรมการลาออก