นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฏหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น