ทีมผู้บริหาร

บริษัทบริหารงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่าย ทำหน้าที่ช่วยบริหารงานต่างๆ ในบริษัทและกำกับดูแลงานตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมจำนวน 4 ฝ่าย ประกอบไปด้วยผู้บริหาร ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นาย สักกะพงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย ธีระชัย สุริยะพงษ์ กรรมการผู้จัดการ
3. นาย ธีระชัย สุริยะพงษ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติงาน
4. นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม
5. นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
6. นางสาวสมบุญ อนุรุทธ์เนตรศิริ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน