เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บริการของเรา


ประวัติความเป็นมา

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เดิมชื่อ อ่านต่อ


ธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ อ่านต่อ

คณะกรรมการบริษัท

อ่านต่อ


โครงสร้างบริษัท

อ่านต่อโครงสร้างองค์กร

อ่านต่อ

 

วิสัยทัศน์ 

         “เป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน และบริหารหนี้ด้อยคุณภาพด้วยการดำเนินงานแบบมืออาชีพ และมีจริยธรรม”


พันธกิจ 

    “มุ่งเน้นการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพที่เป็นเลิศ โดยการให้บริการดีเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือและปรับปรุงสถานะ ของหนี้ด้อยคุณภาพให้มีสถานะเป็นปกติ และมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์และดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง พนักงานและสังคม ”