ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01 ก.พ. 2561 08:45

29 ม.ค. 2561 12:35

26 ม.ค. 2561 18:22

04 ธ.ค. 2560 17:18

04 ธ.ค. 2560 17:17

01 ธ.ค. 2560 17:59

23 พ.ย. 2560 12:58

09 พ.ย. 2560 17:56

09 พ.ย. 2560 17:55

09 พ.ย. 2560 17:54

09 พ.ย. 2560 17:52

06 ต.ค. 2560 20:22

06 ต.ค. 2560 19:37

06 ต.ค. 2560 18:54

06 ต.ค. 2560 18:53

06 ต.ค. 2560 18:53

22 ก.ย. 2560 12:38

10 ส.ค. 2560 17:11

10 ส.ค. 2560 17:10

10 ส.ค. 2560 17:08

10 ส.ค. 2560 17:07

10 ส.ค. 2560 17:06

10 ส.ค. 2560 17:05

03 ส.ค. 2560 17:19

01 ส.ค. 2560 12:34


ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (แก้ไข)

แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย

สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเช่าสำนักงานของบริษัทย่อย

แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

แจ้งกรรมการลาออก

แจ้งวันหยุดทำการบริษัท ประจำปี 2561

ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอพ้นเหตุเพิกถอน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

รายงานการลงทุนของบริษัทย่อย (แก้ไข Template)

รายงานการลงทุนของบริษัทย่อย (แก้ไข)

แจ้งลงนามในสัญญาว่าจ้างติดตามทวงถามหนี้กับ บริษัท กฎหมายซัคเซส จำกัด

รายงานการลงทุนของบริษัทย่อย

แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอพ้นเหตุเพิกถอน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

แจ้งลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพกับบริษัท พับบลิค ลอว์ จำกัด

แจ้งกรรมการลาออก