ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

10 ส.ค. 2560 17:11

10 ส.ค. 2560 17:10

10 ส.ค. 2560 17:08

10 ส.ค. 2560 17:07

10 ส.ค. 2560 17:06

10 ส.ค. 2560 17:05

03 ส.ค. 2560 17:19

01 ส.ค. 2560 12:34

25 ก.ค. 2560 22:05

25 ก.ค. 2560 07:13

25 ก.ค. 2560 07:13

23 มิ.ย. 2560 08:29

13 มิ.ย. 2560 21:05

06 มิ.ย. 2560 17:03

15 พ.ค. 2560 17:18

15 พ.ค. 2560 17:18

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอพ้นเหตุเพิกถอน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

แจ้งลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพกับบริษัท พับบลิค ลอว์ จำกัด

แจ้งกรรมการลาออก

แจ้งลงนามในสัญญาว่าจ้างติดตามทวงถามหนี้กับ บมจ. ธนาคารธนชาต และ บจก ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง (เพิ่มเติม)

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุลของกรรมการบริษัท

แจ้งลงนามในสัญญาว่าจ้างติดตามทวงถามหนี้กับ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

แจ้งกรรมการลาออก

สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเช่าสำนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3

ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอพ้นเหตุเพิกถอน 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560