วันที่/เวลาหัวข้อข่าว
03 เม.ย. 2560 09:00
15 ก.ย. 2559 17:03

15 ส.ค. 2559 17.00
21 มี.ค. 2559 07:32

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุัน ประจำปี 2560
แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2

การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม AGM 2559,การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558,การออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น
รายละเอียด
รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด


04 มี.ค. 2559 18:13
ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอพ้นเหตุเพิกถอน
รายละเอียด
29 ก.พ. 2559 17:00
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)
รายละเอียด
29 ก.พ. 2559 08:55
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 16 บริษัทจดทะเบียนที่มีฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3
เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2559

รายละเอียด

29 ก.พ. 2559 08:13
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ก.พ. 59
รายละเอียด
29 ก.พ. 2559 06:58
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
รายละเอียด
29 ก.พ. 2559 06:57
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
รายละเอียด
29 ก.พ. 2559 06:56
งบการเงินรายปี 2558
รายละเอียด
26 ก.พ. 2559 17:29
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
รายละเอียด
17 ก.พ. 2559 17:54
รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยในบริษัทบริหารสินทรัพย์(เพิ่มเติม)
รายละเอียด
17 ก.พ. 2559 17:45
แจ้งกรรมการลาออก
รายละเอียด
11 ก.พ. 2559 20:33
รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยในบริษัทบริหารสินทรัพย์
รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 09:06ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 16 บริษัทจดทะเบียนที่มีฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2559
รายละเอียด
28 ธ.ค. 2558 19:27
รายงานการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย
รายละเอียด
18 ธ.ค. 2558 17:22
แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
รายละเอียด
24 พ.ย. 2558 08:45
หุ้นเพิ่มทุนของ VI เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียด
16 พ.ย. 2558 08:27
รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รายละเอียด
13 พ.ย. 2558 21:12
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
รายละเอียด
13 พ.ย. 2558 21:12
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
รายละเอียด
13 พ.ย. 2558 21:11
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
รายละเอียด