งบการเงินประจำไตรมาส 1 2560 

        งบการเงินประจำไตรมาส 2 2560

        งบการเงินประจำไตรมาส 1 2559 

        งบการเงินประจำไตรมาส 2 2559

        งบการเงินประจำไตรมาส 3 2559 

        งบการเงินประจำปี 2559