ร่วมงานกับเรา

    1 . Callector
            - ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ
          คุณสมบัติผู้สมัคร
              -  เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
              -  
วุฒิ ม.3 -ปริญญาตรี
              -  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

      2 . ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
           -  จัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำปี
               -  กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบภายใน 
               -  ศึกษางานของหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบและจัดทำ Checklist ในการตรวจสอบ 
               -  ดำเนิน/กำกับดูแลการตรวจสอบระบบภายงาน
               -  ประสานงานและแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ 
               -  สอบทานการปฏิบัติงานตามระเบียบและขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานทุกหน่วยงานในบริษัท 
               -  จัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ 
               -  นำเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร 
               -  งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
          คุณสมบัติผู้สมัคร
              -  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี 
              -  วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
              -  มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ 5 ปี ขึ้นไป
              -  มีทักษะในการสื่อสาร ,การประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
              -  ต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์,เที่ยงธรรม,รักษาความลับ,มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน    

        สวัสดิการ
               -  ประกันสังคม 
               -  ทำงาน สัปดาห์ละ 5 วัน 
               -  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Providence Fund (PVF)
               -  ตรวจสุขภาพประจำปี
               -  งานสังสรรค์ประจำปี

         
         ติดต่อ
                -  คุณปิยวุฒิ พรหมทอง