ร่วมงานกับเรา


1 . Callector

              - ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

             คุณสมบัติผู้สมัคร

              -  เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ

              -  วุฒิ ม.3 -ปริญญาตรี

              -  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 . ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

               -  จัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำปี

               -  กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบภายใน

               -  ศึกษางานของหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบและจัดทำ Checklist ในการตรวจสอบ

               -  ดำเนิน/กำกับดูแลการตรวจสอบระบบภายงาน

               -  ประสานงานและแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ

               -  สอบทานการปฏิบัติงานตามระเบียบและขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานทุกหน่วยงานในบริษัท

               -  จัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ

               -  นำเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร

               -  งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

             คุณสมบัติผู้สมัคร

              -  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

              -  วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

              -  มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ 5 ปี ขึ้นไป

              -  มีทักษะในการสื่อสาร ,การประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

              -  ต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์,เที่ยงธรรม,รักษาความลับ,มีความรู้ความสามารถ     และมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

              สวัสดิการ

               -  ประกันสังคม

               -  ทำงาน สัปดาห์ละ 5 วัน

               -  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Providence Fund (PVF)

               -  ตรวจสุขภาพประจำปี

               -  งานสังสรรค์ประจำปี

              ติดต่อ

               -  คุณมานิตา วิสุทธิประภา แผนกทรัพยากรบุคคล